Профил на купувача

font minus font plus print
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на  Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:

„„Изграждане на целодневна детска градина в с. Кръстина, община Камено”Публична покана
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на  Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:

„„Предоставяне на услуги от медицински персонал, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус и оказване на неотложна медицинска помощ; извършване на основни диагностично- терапевтични процедури - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инсулин, инжектиране на предписани лекарствени средства, обработване и превързване на рани и др.”Публична покана
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на  Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:

„Доставка чрез покупка на транспортни средства за нуждите на Общинска администрация Камено по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1- Един брой нов лек автомобил;2.Обособена позиция № 2- Един брой употребяван лекотоварен автомобил-самосвал”Публична покана
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
 
за участие в обществена поръчка с предмет:
“ Доставка чрез финансов лизинг на нова вакуумна мотометачка
за нуждите на община Камено”
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на  Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:

„Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г. и оптимизиране на социалната политика на община Камено”Публична покана
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
 
за участие в обществена поръчка с предмет:
“ Доставка чрез финансов лизинг на нова вакуумна мотометачка
за нуждите на община Камено”
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
 

за участие в обществена поръчка по реда на  Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а и сл. ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител на извършване на функционален анализ на община Камено, оптимизиране на процедурите и документите за работа на  общинска администрация Камено и провеждане на съпътстващо обучение”

 във връзка с
договор за БФП на Община Камено № 13-11-32/18.10.2013 год”, Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”

 


ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
 
за участие в обществена поръчка с предмет:
“Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Камено, Дом за възрастни с умствени увреждания с. Русокастро, столово хранене и ДСП – гр. Камено по следните позиции: №1- месо и месни изделия; №2- мляко и млечни продукти; №3- варива и подправки; №4- захар и захарни изделия; №5- консерви и компоти; №6- плодове и зеленчуци; №7- хляб и хлебни изделия”Документация

Разяснение № 1

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

 

 

 

 

ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА
 
 
за участие в обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за
обществените поръчки с предмет:
          „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на  проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”, осъществяван във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност
в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Бюджетна
линия: BG161PO001/1.1-09/2010 по "ОПРР" по Договор за безвъзмездна
помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/047“
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. 4 т. 2 от  ЗОП с предмет:

Доставка на техническо оборудване по утвърдена техническа спецификация по проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено”, по договор №BG051PO001-4.1.06-0029, схема ВG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпадналите ученици от образователната система”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публична покана

ДокументацияОБЩИНА КАМЕНО КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Извършване на специализиран превоз през учебната 20013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Камено по обособени позиции, както следва: обособена
позиция 1 – „Специализиран превоз на деца 5 и 6 год., ученици до 16 годишна възраст и педагогически персонал на ОУ „Иван Вазов” с. Русокастро, ЦДГ с. Русокастро през учебната 2013/2014 год. по разписание” и обособена позиция 2 – „Специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Христо Ботев” гр. Камено, НУ „Братя Миладинови” с. Кръстина, ОУ „Христо Ботев” с. Трояново и на педагогически персонал на НУ с. Кръстина, ОУ с. Трояново, ЦДГ с. Кръстина,
ЦДГ с. Винарско, ЦДГ с. Трояново през учебната 2013/2014 год. по разписание”


Решение
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. 4 т. 2 от  ЗОП с предмет:
„Ремонти на общински сгради на територията на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция №1 - Ремонт покрив на сградата на БКС гр. Камено; обособена позиция №2 – Ремонт на общинска сграда (пенсионерски клуб) в с. Кръстина; обособена позиция №3 – Ремонт на общинска сграда (стол)  в с. Винарско; обособена позиция №4 – Ремонт на общинска сграда-кметство в с. Вратица; обособена позиция №5 – Ремонт на общинска сграда-кметство с. Трояново; обособена позиция 6 – Ремонт на покрив на общинска сграда-здравна служба  в с. Ливада; обособена позиция №7 – Ремонт на общинска сграда – пенсионерски клуб в с. Тръстиково; обособена позиция №8 – Ремонт на покрив на общинска сграда – здравна служба в с. Константиново; обособена позиция №9 – Ремонт на тротоари в с.Черни връх и обособена позиция №10 – Изготвяне на схема и изграждане на площадка за открит пазар (плодове и зеленчуци) с. Русокастро”
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. 4 т. 2 от  ЗОП с предмет:
„Услуги по организиране на информационни събития, обучения и конференции по
проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено”, по договор №BG051PO001-4.1.06-0029,
схема ВG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпадналите
ученици от образователната система”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. 4 т. 2 от  ЗОП с предмет:
Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени
позиции
ОБЩИНА КАМЕНО КАНИ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДЛОЖАТ ОФЕРТА ЗА
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. 4 т. 2 от  ЗОП с предмет:
Изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Трояново и с.Тръстиково, Община Камено