Съобщение

10 11 2010 font minus font plus print
 

       Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-91-ПР/05.11.2010 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта и обхвата от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,ПУП-ПРЗ фотоволтаична централа с цел производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници” в поземлен имот № 033138, местност ,,Сепетлика” в землището на гр.Камено с възложител : ,,КАМЕНО ПИ ВИ ЕС” ЕООД.

      Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

      За връзка - 20 59 - Б.Куцарова