Кметът на Община Камено инж. Стефан Бонев подписа междуинституционално рамково споразумение за стартиране на проект за социални услуги

11 11 2010 font minus font plus print
 

На 8 ноември 2010 година Кметът на Община Камено инж. Стефан Бонев и  Янита Манолова, представляваща Агенцията за социално подпомагане, подписаха в Бургас междуинституционално рамково споразумение за стартиране на проект за социални услуги с партньорството на Община Камено.
Споразумението сложи началото на изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот" в община Камено, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001 – 5.2.09 „Алтернативи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" чрез Европейския социален фонд. Предвидените дейности гарантират предоставянето на социалната услуга „Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват.В продължение на 14 месеца проектът ще бъде изпълняван от служители и експерти от общинската администрация. Проектът се реализира на три етапа.
Процесът за кандидатстване, оценка и класиране по този проект се реализира съобразно „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”, при съобразяване с условията за недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н. Проектът дава възможност един личен асистент да може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от общо 160 часа на месец.
Основната цел на проекта е да бъде оказана помощ за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила.
Специфичните цели на проекта са свързани с децентрализирането на услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно се предоставя от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна. Проектът дава възможности на лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент. Той е стимул и подкрепа за семействата, в които има лице с трайно увреждане, като дава възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
Една от задачите е да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членовете на семейството.  Така ще се намали рискът от зависимост от институционалния тип грижа за хората, нуждаещи се от помощ за обслужване.VJ Soft e-ideas