Съобщение

12 11 2010 font minus font plus print
 

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

        ,,Изграждане на инсталация за производство на 5% разтвор на варно мляко от хидратна вар, доставяна под формата на прах” с инвеститор ,,Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД.

          Местоположение на инвестиционното предложение–площадка на ТЕЦ в землището на община Камено, поземлен имот № 000371, собственост на ,,Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД.