Проект ”Подкрепа за достоен живот”

12 11 2010 font minus font plus print

Проект”Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

 

       Община Камено, обл. Бургаска съобщава на жителите на общината, че стартира набирането на заявления от кандидати за ползване на социална услуга”Личен асистент” и от кандидати за личен асистент. Заявленията се подават в Центъра за услуга и информация на гражданите в община Камено лично или чрез пълномощник/без наториална заверка на пълномощното/.Срокът за приемане на заявленията е от 08.11.2010 г. до 17.00 ч. на 22 11.2010 г.

 Прилагат се следните документи:

  За ползване на социалната услуга

-   документ за самоличност/копие/, за дете- удостоверение за раждане/ копие/

-   документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител/копие/

-   експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/копие/

-   документ, определящ съответното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата/ копие/

-  декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга”личен асистент”,”социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или програми, финансирани от други източници или по друг ред/ в случай, че ползва такива към момента на подаването – лицето записва срока  на услугата, по която е потребител/

-   пълномощно/свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- когато не се подава лично

За кандидатите за личен асистент

-  документ за самоличност/копие/

-  автобиография

-  свидетелство за съдимост

-  служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда, ако кандидатът е безработен

-  служебна бележка от месторабота, ако кандидатът работи

-  служебна бележка от образователната институция/ ако кандидатът учи редовно обучение/

-  пенсионно разпореждане/ само за кандидатът, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/

-   копие на сертификати за завършен/и професионални курсове по сходни програми/проекти/ или декларация свободен текст, с описание на завършен обучителен курс

-   пълномощно /свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- ако не се подава лично

Необходимите формуляри - Приложение № 4 и Приложение № 10 ще намерите в „Центъра за услуги и информация на гражданите” или да изтеглете от тук:

Приложение № 4

Приложение № 10

Информация можете да получите на тел.05515/2026 и в кметствата по населени места, където ще ви предоставят формуляри от Приложение№ 4 и Приложение№ 10.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА” РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСИРСИ”2007-2013,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ