Съобщение

24 11 2010 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 015012 и ПИ № 015045 в местност "Алтъ юг" в землището на с. Трояново


 

VJ Soft e-ideas