Съобщение

24 11 2010 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е одобрен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033141 в местност "Сепетлика" в землището на гр. Камено.


 

VJ Soft e-ideas