Съобщение

06 12 2010 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Изменение на  Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 03318 и ПИ № 033139 в местност "Сепетлика" в землището на гр. Камено.


 

VJ Soft e-ideas