Съобщение

28 12 2010 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ ХІV - 106  в кв. 46 по плана на с. Кръстина, община Камено.

 

VJ Soft e-ideas