Съобщение

06 01 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХVІІ - 9  в кв. 1 по плана на с. Черни връх, община Камено.

 

VJ Soft e-ideas