Съобщение

10 02 2011 font minus font plus print
Дирекция "ФСДУС", отдел "МДТ" при община Камено, съобщава, че на основание 

чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗМДТ Данъкът върху недвижимите имоти и Таксата битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

Заповед на Кмета за размера на местните данъци и такси за 2011 г.