Съобщение

11 02 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че за УПИ ІІ - общ в кв. 34 по плана на с. Кръстина, община Камено е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация.

 

VJ Soft e-ideas