Съобщение

13 02 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ Х - 68  в кв. 22 по плана на с. Константиново, община Камено.

 

VJ Soft e-ideas