Съобщение

13 02 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VІІІ - 400  в кв. 39 по плана на с. Черни връх, община Камено.

 

VJ Soft e-ideas