Проведено беше публично обсъждане на Бюджет 2011

16 02 2011 font minus font plus print

На 15.02.2011 г. в се проведе публично обсъждане на бюджет 2011 г. съгласно изискванията  за приемане на  Общинските бюджети.

Проектът на „Бюджет 2011 г.” е разработен, съобразно изискванията и действащите законови и подзаконови нормативни документи, предложения на кметове на населени места, ръководители на бюджетни дейности и заведения.

Интересът от страна на гражданите на общината бе слаб.

Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев представи пред присъстващите презентация на проектобюджета за 2011 г.

Предвидената макрорамка на Бюджет 2011 е в размер на 7 014 122 лв. В това число приходите в общинския бюджет за делегирани държавни дейности е в размер на 3 977 851 лв.
Приходите за местни дейности са в размер на 3 036 271 лв.


За капиталовите разходи за 2011 година в проектобюджета са предвидени 524 455 лв., като от тях за основни ремонти са 268 800 лв, за придобиване на дълготрайни материални активи – 231 180 лв., за придобиване на нематериални активи -7 475 лв. и за придобиване на земя – 17 000 лв.