СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

01 03 2011 font minus font plus print
От 01 март стартира кампанията по събирането на местните данъци и такси, включващи заплащането на Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове – от 01 март до 30 юни и до 30 октомври 2011 година. На предплатилите в срок от 01 март  до 30 април  2011 год. се прави 5 % отстъпка. Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път.
 
Банкова сметка за приходи в „ЮроБанк И ЕФ Джи България”
BIC /код/   BPBIBGSF
IBAN    BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298 
Кодове за вид плащане
442100   Данък в/у недвижими имоти
442300    Данък в/у превозни средства
442400    Такса битови отпадъци


VJ Soft e-ideas