Съобщение

28 03 2011 font minus font plus print
 

      Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми е обявена процедура за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: ,,Разработване на находище за добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище „Кариерата”, землище с.Полски извор, община Камено” с възложител „МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ” ООД.

      Общественото обсъждане ще се проведе на 27.04.2011 година от 10.00 часа в Кметство с.Полски извор.