Съобщение

01 04 2011 font minus font plus print

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-26-ПР/21.03.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: ,,Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 007056, местност „Дере арас”, в землище гр.Камено, общ. Камено с възложител: ,,КАМЕКС КОМЕРС” ЕООД.

       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

       За връзка-20 59-Б.Куцарова.