Съобщение

01 04 2011 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" при община Камено, уведомява, че за УПИ I - 205 и УПИ ХI - 232 в кв. 1 землището на с. Константиново, е изготвен проект за Частично изменение на ПУП.


 

VJ Soft e-ideas