Съобщение

08 04 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява г-н Съби Енев Събев, че със Заповед РД - 09 - 162/ 01. 04. 2011 г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Частично изменение на ПУП

 

VJ Soft e-ideas