Съобщение

10 04 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че за УПИ - І-447 в кв.  50 по плана на с. Трояново, община Камено е изготвен проект за Частично изменение на ПУП

 

VJ Soft e-ideas