Съобщение

19 04 2011 font minus font plus print
Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за УПИ VII 145 и  VIII - 145 в кв. 27 по плана на с. Константиново е изготвен проект  за Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

 

VJ Soft e-ideas