Съобщение

02 05 2011 font minus font plus print
Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за УПИ XIV- 55 в кв. 13 по плана на с. Тръстиково е изготвен проект  за Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

 

VJ Soft e-ideas