Съобщение

02 05 2011 font minus font plus print

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-08-ЕО/10.03.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: ,,ПУП-ПРЗ за фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници в ПИ № 033145, местност „Сепетлика”, в землището на гр.Камено, общ.Камено с възложител : ,,Уинд Иновейшън І” ЕООД.

         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

         За връзка-20 59-Б.Куцарова.


 

VJ Soft e-ideas