Съобщение

10 05 2011 font minus font plus print
Дирекция УТАБ, община Камено, уведомява заинтересованите лица , че за ПИ XVI в Зоната за земеделско ползване по плана на с. Полски извор, Община Камено е изготвен проект  за  ПУП - план за регулация и застрояване.

 

VJ Soft e-ideas