Съобщение

10 05 2011 font minus font plus print

Община Камено уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 000014, 000046, 000047 и 000043 по плана за земеразделяне на с.Полски извор, Община Камено”.

Лице за контакти: инж.Димчо Мутафов

Тел. 05515/20 55