Съобщение

10 05 2011 font minus font plus print

Община Камено уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “ПУП - Парцеларен план за обект: Кабел 20 kV захранващ нов БКТП в УПИ ІІ-46, масив 42 в землище с.Полски извор, отреден за Депо за битови отпадъци”.

Лице за контакти: инж.Димчо Мутафов

Тел. 05515/20 55