Съобщение

16 05 2011 font minus font plus print

Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-233/11.05.2011 г.е допусната процедура за изготвяне на Подробен устройствен план  на имот № 028021 в местността "Бельовите круши" в землището на с. Константиново.VJ Soft e-ideas