Съобщение

17 05 2011 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-234/12.05.2011 г.е одобрен проект  за Частично изменение на  Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване.


VJ Soft e-ideas