Съобщение

28 05 2011 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД - 09-255/20.05.2011 г.е допусната процедура за изготвяне на ЧИ на ПУП на ПИ  № 000046, ПИ 000047, ПИ 000014 и ПИ 000043 по КВС с. Полски извор.


VJ Soft e-ideas