Съобщение

23 06 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване, за изграждане на "Фотоволтаични системи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и ТП" 

 

VJ Soft e-ideas