Съобщение

23 06 2011 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-25-ПР/07.06.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: ,,ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в ПИ № 002365 и ПИ № 002372, местност „Мерджемека”, в землището на гр.Камено, общ.Камено” с възложител : ,,КАМЕНО СОЛАР” ЕООД.
         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.
         За връзка - 20 59 - Б.Куцарова.