Съобщение

29 06 2011 font minus font plus print
            Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
          ,,Изграждане на нов факел за комплекс Рафинерия” с инвеститор ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
          Местоположение на инвестиционното предложение–в границите на производствена площадка на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
          Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.
 

 

VJ Soft e-ideas