Съобщение

06 07 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация по плана на с. Черни връх.

 

VJ Soft e-ideas