Съобщение

01 08 2011 font minus font plus print
       Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-53-ПР/20.07.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : Изграждане на складова база за изкупуване на скрап от черни и цветни метали в ПИ №000139, местност „Старият суват”, в землището на с.Ливада, общ.Камено с възложител : „Златен клас 2004” ЕООД.
       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.
       За връзка – 20 59-Б.Куцарова
 

 

VJ Soft e-ideas