Обявление

05 08 2011 font minus font plus print
     Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено предложение за замяна  на имот  № 030001 в землището на с. Трояново с ЕКАТТЕ 73211, община Камено с равностоен общински имот от Общинския поземлен фонд .
     Имотът е собственост на наследници на Димитър Костадинов Стефанов с. Трояново с Документ : Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ № 1005 от 28.04.1994 г.
Вид собственост: частна.
Категория на земята при неполивни условия: Четвърта.
Имотът се намира в местността “Дойкина локва” при граници и съседи:
№ 000326, Дере на община Камено- полски пътища, дерета;
№ 026001, Водостопанско съоръжение на МЗГ- ХМС;
№ 000038, Полски път на община Камено- полски пътища, дерета;
№ 030034, Нива на Добри Димов Иванов.
 
 
Инж. Стефан Бонев
Кмет на Община Камено
 

 

VJ Soft e-ideas