Съобщение

09 08 2011 font minus font plus print

Община Камено, Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че със Заповеди на Кмета са одобрени проекти за: Подробен устройствен план - план за регулация, Частично изменение на Подробен устройствен план и Изменение на подробен устройствен план.

Уведомяваме Ви, че за УПИ VІІІ-37 кв. 15 по плана на с. Винарско е изготвен проект за  Частично изменение на ПУП - план за регулация и застроявяане.

Със Заповед № РД -09-220/04. 05. 2011 г.  се допуска изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, с цел подмяна предназначението на имота - за "Складова база за изкупуване на черни и цветни метали"


 

VJ Soft e-ideas