Съобщение

10 08 2011 font minus font plus print

Община Камено, Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че изработени проекти за: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, Частично изменение на Подробен устройствен план


 

VJ Soft e-ideas