Съобщение

05 10 2011 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :
       ,,Изграждане на склад за изкупуване, временно складиране и съхранение на черни и цветни метали” с инвеститор Яни Райков Желев и Янка Стоева Христова.
         Местоположение на инвестиционното предложение–ПИ №107060, местност „Извън регулация” в землището на гр.Камено.
         Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

 

 

VJ Soft e-ideas