Съобщение

20 12 2011 font minus font plus print

Със Заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на ПУП - план за застрояване и регулация на УПИ ІІ-19, кв. 5 по плана на с. Тръстиково.


 

VJ Soft e-ideas