Съобщение

23 01 2012 font minus font plus print

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

Община Камено уведомява обществеността (всички заинтересовани физически и юридически лица), за изработено задание за обхват и съдържание на ДОВОС на инвестиционно предложение за "Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище "Каята" в землището на с. Вратица, община Камено, област Бургас" за консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС.

Достъп до изработеното задание за обхват и съдържание на ДОВОС е предоставен на сайта на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД - /www.transsroy.com/

Лице за контакти: инж. Тодор Кръстев - Главен инженер в "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД, гр. Бургас 8000, ул. "Успенска" №8, тел. 056/857-066; 0887 239 089 и e-mail: oferti@transstroy.com

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Камено 8120, гр. Камено, ул. "Освобождение" №101 и на пощенски адрес: Бургас 8000, ул. "Успенска" №8, по електронна поща на e-mail: transstroy@transstroy.com; bogdanova@transstroy.com и oferti@transstroy.com в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението. За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Камено е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Камено.