Започва кампанията за събиране на местни данъци и такси

01 03 2012 font minus font plus print
Г-жа Николинка Иванова Колева бе първият за годината данъкоплатец в община Камено. Тя плати данъците на  семейство си за цялата 2012 г. и отправи пожелание за високи постъпления в общинската хазна, а на всички служители да бъдат здрави, винаги така усмихнати и отзивчиви.
От днес стартира кампанията по събирането на местните данъци и такси, включващи заплащането на Данък върху недвижимите имоти, Такса битови отпадъци и Данък върху превозните средства. Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове – от 01 март до 30 юни и до 30 октомври 2012 година. На предплатилите в срок от 01 март до 30 април 2012 год. се прави 5 % отстъпка. Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път.

Банкова сметка за приходи в „ЮроБанк И ЕФ Джи България”
BIC /код/ BPBIBGSF
IBAN BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298

Кодове за вид плащане
442100 Данък в/у недвижими имоти
442300 Данък в/у превозни средства
442400 Такса битови отпадъци

 
            

 

VJ Soft e-ideas