Съобщение

12 03 2012 font minus font plus print
Със Заповеди № РД - 09 -111/29.02.2012 г.;   № РД - 09 -112/29.02.2012 г. са одобрени задания и допускане изработването на  проекти за ПУП

 

VJ Soft e-ideas