Съобщение

12 03 2012 font minus font plus print
Със Заповеди  № РД - 09 -113/29.02.2012 г.;  № РД - 09 -114/29.02.2012 г. са одобрени  задание и докупскане изработването на проекти за ПУП

 

VJ Soft e-ideas