Съобщение

12 03 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

       ,,Откриване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци” с инвеститор „Еко Рециклинг Трейд” ЕООД, гр.Бургас.


       Местоположение на инвестиционното предложение–УПИ ІІІ, кв.12 по плана на с.Свобода, общ.Камено.


 

 

VJ Soft e-ideas