Съобщение

16 03 2012 font minus font plus print

Община Камено, Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ 22/16.03.2012 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП - парцеларен план.


 

VJ Soft e-ideas