Първа копка по проект: Водопровод, канализация и ПСОВ – с. Кръстина

22 03 2012 font minus font plus print
    “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.
Днес 22. 03. 2012 г. в 10,30 часа в село Кръстина беше направена "първа копка", която ще даде началото на изпълнението на спечеления от Община Камено през 2009 г.  проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г, Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": „Водопровод, канализация и ПСОВ – с. Кръстина" Строителството предвижда: Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Кръстина на стойност 3179192,90 лв.  с изпълнител „АКВАПОНС – ВИК КРЪСТИНА“ и  изграждане на локална Пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност 517020,00 лв.  с изпълнител „СРЕГИ – БСК“.
  
   


VJ Soft e-ideas