Съобщение

05 04 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № 208/15.03.2012 година на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Кариерата”, разположено в землището на с.Полски извор, община Камено.
         Концесията е предоставена за срок от 35 години на „Минерал Процесинг” ООД, гр.Бургас.
          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността” при община Камено и в кметството на с.Полски извор.