Съобщение

09 04 2012 font minus font plus print
        
         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-21-ПР/02.04.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Изграждане на отводнителен открит канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено и заустващо съоръжение в корекцията на река Айтоска”, общ.Камено с възложител : Община Камено.
         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 7.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.
         За връзка-20 59-Б.Куцарова.