Публично отваряне на офертите

09 04 2012 font minus font plus print

 

Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

На 09 април в 13,30 часа, в сградата на Общината, се състоя публично заседание на комисията, назначена от Кмета на община Камено за публичното отваряне на офертите по процедура с предмет: "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г.,  финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. В рамките на установения срок, са постъпили 12 оферти от участници.

 „Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.